top of page
  • Psychodynamsiche Psychotherapie

Volgens de psychodynamische benadering kennen mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. De bewuste drijfveren herkennen ze als zodanig terwijl ze van de onbewuste geen weet hebben. Gedurende de psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met de onbewuste processen waarbij de therapeut zijn cliënt begeleidt bij zijn oplossingsvermogen. Er is hierbij sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu.

Het uiteindelijke doel is te leren hoe je echte behoeften te onderkennen en middelen te vinden om in je eigen leven en in je eigen omgeving het beste van jezelf te maken.

 

  • Cognitieve-gedragstherapie​​​

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Men gaat samen onderzoeken of die wijze van denken (vaak negatief) wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken.

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Eerst wordt het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart gebracht. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. De gedragstherapie gaat ervan uit dat het gedrag van de mens (lees wat een mens doet, denkt en voelt) voor een groot deel is aangeleerd. Zo gaat de gedragstherapie er dus ook vanuit dat bepaalde klachten (bijv. angsten, dwanghandelingen, middelenmisbruik,…) aangeleerd zijn en bijgevolg dus terug kunnen afgeleerd worden.

Cognitieve gedragstherapie is dus een combinatie van beide kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten.

 

  • Systeem- en/of relatietherapie

 

Deze therapie gaat ervan uit dat mensen deel uitmaken van diverse sociale systemen (bv. familie, werk, vrienden, … ) en beschouwt het gezin van herkomst hierbinnen als belangrijkste systeem.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Hierbij wordt nagegaan hoe het probleem zich tijdens de interactie met anderen ontwikkelt: wat de oorzaken zijn van de problemen, hoe je met elkaar communiceert, wat goed en minder goed loopt, of beide partijen nog willen investeren, wat één ieder wil veranderen om de relatie nog kansen te geven,…Indien aangewezen en alleen als je dat zelf wilt, kan je partner, je vader/moeder, broer/zus of anderen mee worden uitgenodigd tijdens je therapie om te kijken wie kan  bijdragen aan het oplossen van de problemen.

 

  • Oplossingsgerichte therapie

 

Het verschil met de meeste andere therapieën is dat men niet kijkt naar een omschrijving en oorzaak van een probleem (hoe dit is ontstaan e.d), maar verdiept zich meteen in mogelijke oplossingen. Dit houdt wel in dat men ervan uitgaat dat ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen. Men probeert dit tijdens de therapie te activeren en de mensen zo in staat te stellen eigen oplossingen te vinden. De focus ligt hier op het heden en de toekomst. Men let niet op de klacht van de cliënt, maar op hetgeen de cliënt al goed doet. Het verleden kan een plaats krijgen, zeker wanneer het om de successen gaat uit het verleden. Men gaat op zoek naar de gewenste situatie en naar het meest effectieve gedrag om hiertoe te komen. 

 

bottom of page